1. La Fundació té per objecte:

a) Estimular socialment la valoració per l'arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.

b) Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d'altres fons especials, aportats a la fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.

2. Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d'altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:

a) Exposicions i edicions de tot tipus i formats.

b) Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.

c) Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.

d) Visites, portes obertes i itineraris.

3. Per tal de realitzar les seves activitats, la fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l'establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.

4. La fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.