Les fundacions són entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general.

En Catalunya, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions. L'administració exerceix a través del Protectorat de fundacions el control sobre les fundacions per assegurar i contribuir al correcte exercici del dret de fundació i al compliment de les finalitats fundacionals.

RCR Bunka Fundació Privada presenta cada any les memòries anuals al Protectorat. Actualment estan dipositades les corresponents als anys 2014 i 2015. La memòria anual 2016 està en fase de redacció.

 

Memòria d'Activitats de la Fundació 2017

01 Activitat de l’entitat

01.01 Identificació

L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol 795, l’esmentada escriptura va ser rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 128.

La seva inscripció però, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer del 2014 amb el número d’ inscripció 2809.

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’OLOT (Girona), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel Règim Fiscal especial regulat en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres:

President: Sr. Ramon Folch Guillen
Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol
Vocals:
Sr. Ramon Vilalta Pujol en qualitat de representant de RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP
Sr. Joaquin de Trincheria Polo
Sra. Carme Pigem Barceló
Sr. Santiago Mercadé Vila
Sr. Josep Berga Vayreda
Sr. Eugeni Pons i Pau
Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

La Fundació té per objecte:

a)  Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.
b)  Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.
 
Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:
 
a)  Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b)  Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c)  Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.
d)  Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.

01.03 Activitat de l'entitat

Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació han estat les següents:

  • - Activitat MOSTRES:

Les mostres que s’han realitzat en l’exercici  a què fa referència la present memòria han estat les següents:

MOSTRES: exposicions
Les mostres que s’han realitzat en l’exercici  a què fa referència la present memòria han estat les següents:
“El taller de los sueños” al Museu Comarcal d’Olot
RCR Arquitectes. Creatividad compartida
06-11-2017 / 31-01-2018 1a. Edició de la Biennal Internacional d’Arquitectura d’Euskadi, al Palau Miramar de Donostia. (8.200 visitants)

MOSTRES: conferències
Programa obert en "L'agost a Barberí" (Agost en Barberí):Durant el Workshop Internacional RCR 2017 hi ha hagut 6 conferències obertes al públic en general en el Pati del Hospici.
Els ponents han estat:
- Carlos Ferrater, arquitecte "El buit";
- Jordi Badia, arquitecte "Continuïtats";
- Josep M. Mallarach, geòleg "El buit en la naturalesa i la reconexión amb ella";
- Hisao Suzuki, fotògraf "La imatge silenciosa";
- Cristina Díaz Moreno + Efrén García Grinda, arquitectes "Macaronic"; 
- Paco Azorín, escenògraf "L'espai poètic: el que es veu és una visió de l'invisible".

MOSTRES: art
Participació en el festival "El mini: concerts d’estar per casa" (El mini: concerts d'estar per casa) amb "Xarim Aresté", en el Espcaio Barberí
Participació al Mercat i la Festa de la Dansa a Catalunya "Sismògraf" amb un espectacle en el mes d'abril: "Mira't" del Circ Pànic, a l'Espai Barberí.
Performance: "Contenidors i distàncies" d'Àngels Margarit, en el Pati del Hospici.

MOSTRES: altres
Conjunt de visites realitzades durant l'any i portes obertes el mes d'agost

Per portar a terme aquesta activitat s’ha comptat amb convenis de col·laboració amb empreses per valor de 4.001,00€, subvencions per valor de 107.100,00€ i prestacions de serveis per valor de 10.410,58€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2017 han estat de 108.864,90€.

  • - Activitat PUBLICACIONS:

Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden distribuir/regalar com vendre. Al llarg de l’exercici 2015 l’activitat d’aquest epígraf ha estat la següent:

- S'han venut publicacions d'anys anteriors:

- Fulletó "Esquisses. Musée Soulages - Rodez. RCR Arquitectes" (2ª tiratge): 41 exemplars venuts 2017, 12 d'aquests en visites a l'Espai Barberí
- Llibre “Obra construida / Built Works. RCR Arquitectes": 419 exemplars venuts 2017, 103 d'aquests en visites a l'Espai Barberí
- Llibre "Embarquement visuel sur la nef des images oubliées. Musée Soulages - Rodez": 80 exemplars venuts 2017
- Llibre "La Cuisine Centre d’Art et de Design Château de Nègrepelisse": 113 exemplars venuts 2017
- Llibre "Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes" (2ª tirada): 669 exemplars venuts 2017
- Catàleg "Intangible tangible. RCR Arquitectes": 116 exemplars venuts 2017, 46 d'aquests en visites a l'Espai Barberí
- Catàleg "Paper Papeles Papers. RCR Arquitectes": 105 exemplars venuts 2017, 46 d'aquests en visites a l'Espai Barberí
- DVD "Barberi me liquefecit" Documental sobre la història de Barberí: 26 exemplars venuts en 2017

S'han venut un total d'1.543 llibres i 26 DVD. L'import de les vendes de publicacions durant l'exercici referit en aquesta memòria ascendeix a 22.078,06€ i les compres i les despeses a 7.363,84€.

  • - Activitat BEQUES/PREMIS:

Durant l’exercici 2017 s’ha treballat en l’esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici. No s’han considerat despeses associades a aquesta activitat.

  • - Activitat CURSOS:

Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge i de fotografia que té lloc a l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar RCR arquitectes ara fa 10, 5 i 1 anys, respectivament.
Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les activitats que hi discorren en paral·lel, així com les portes obertes durant tot el mes.
En 2017 hi ha hagut un increment d'un 30% de participants. Segurament a causa de l'impacte del Premi Pritzker 2017 atorgado als fundadors.
La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per valor de 25.000,00€ i de subvencions per valor de 27.980,29€, sumant un total d’ingressos per 52.980,29€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta activitat han estat de 50.395,29€.

  • - Activitat BOTIGA:

Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius. És una activitat auxiliar i complementària d’escassa rellevància.
Se ha emprendido la edición de guías de arquitectura de RCR en la Garrotxa.
En l’exercici a què fa referència la present memòria s’ha preparat l’edició d'imants del Museo Soulages. S’ha venut 87 postals, 18 làmines , 173 quaderns i 300 imants.
El resultat ha estat positiu, s’ha facturat 82.046,91€ i les compres consumides han estat de 1.418,81€.

  • - Activitat PROJECTES:

De moment, no s’ha endegat cap nou projecte.

  • - Activitat FONS:

Aquest any s'ha començat a treballar en com estructurar tot el fons generat pels Workshops a nivell digital per poder establir una plataforma de coneixement en xarxa.
Per aquesta activitat s'ha comptat amb la subvenció de 15.000 € provinent del Ministeri d'Educació, Cultura i deportar. Les despeses associades a aquesta activitat han estat de 16.371,76 €, resultant un excedent negatiu de 1.371,76 €.

  • - Activitat ESTRUCTURAL:

És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis professionals externs, desplaçaments i dietes.
També s'ha signat un contracte de dipòsit amb l'empresa mercantil Barberi, S.L. pel qual dipositen a la seu social de la Fundació un conjunt de peces que reflecteixen l'activitat de l'antiga foneria Barberi.
Les despeses d’aquesta partida han estat de 6.852,38€.

 

Memòria d'Activitats de la Fundació 2016

01 Activitat de l’entitat

01.01 Identificació

L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol 795, l’esmentada escriptura va ser rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 128.

La seva inscripció però, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer del 2014 amb el número d’ inscripció 2809.

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’OLOT (Girona), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel Règim Fiscal especial regulat en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres:

President: Sr. Ramon Folch Guillen
Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol
Vocals:
Sr. Ramon Vilalta Pujol en qualitat de representant de RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP
Sr. Joaquin de Trincheria Polo
Sra. Carme Pigem Barceló
Sr. Santiago Mercadé Vila
Sr. Josep Berga Vayreda
Sr. Eugeni Pons i Pau
Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

La Fundació té per objecte:

a)  Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.
b)  Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.
 
Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:
 
a)  Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b)  Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c)  Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.
d)  Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.

01.03 Activitat de l'entitat

Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació han estat les següents:

- Activitat MOSTRES:
Les mostres que s’han realitzat en l’exercici  a què fa referència la present memòria han estat les següents:

MOSTRES: exposicions
RCR Arquitectes. Creatividad compartid
24-02-2016 / 08-05-2016 En col·laboració amb el Museu ICO de Madrid

MOSTRES: conferències
Programa obert en "L'agost a Barberí" (Agost en Barberí).
Durant el Workshop Internacional RCR 2016 hi ha hagut 7 conferències obertes al públic en general .
Els ponents han estat:
- Juan Carlos Sancho – Sol Madridejos, arquitectes;
- Eduardo Souto de Moura, arquitecte Premi Pritzker 2011;
- Hisao Suzuki, fotògraf;
- Àngels Margarit, bailarina i coreògrafa;
- Alfons Flores, escenògraf;
- José Luis Raymond, escenògraf;
- Enric Batlle, arquitecte.

MOSTRES: art
Participació en el festival "El mini: concerts d’estar per casa" (El mini: concerts d'estar per casa) amb "Sanjosex", a l'Espai Barberí
Participació al Mercat i la Festa de la Dansa a Catalunya "Sismògraf" amb un espectacle en el mes d'abril: Cherepaka. Andréane Leclerc
Organització d'un taller de dansa al mes d'agost, "Moixina geografies" (Moixina geografies), d'Àngels Margarit.
Exposició "Trànsit per l'escenografia espanyola contemporània", mostra itinerant des del seu pas per la Quadriennal de Praga (1 d'agost al 11 de setembre 2016), a l'Espai Barberí.

MOSTRES: altres
Conjunt de visites realitzades durant l'any i portes obertes el mes d'agost, així com la participació en visites guiades al Museu ICO.
Per portar a terme aquesta activitat s’ha comptat amb subvencions per valor de 10.000,00€ i prestacions de serveis per valor de 436,00€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2016 han estat de 16.888,54€.

- Activitat PUBLICACIONS:
Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden distribuir/regalar com vendre. Al llarg de l’exercici 2015 l’activitat d’aquest epígraf ha estat la següent:

Edicions:  
- Fulletó "Esquisses. Musée Soulages - Rodez. RCR Arquitectes" (2ª tiratge): 675 exemplars, 213 exemplars venuts 2016

- S’ha col·laborat en l’edició de les següents publicacions:
- Libro "Obra construida / Built Works. RCR Arquitectes": ISBN: 978-84-936568-4-3 (RCR Bunka), Depòsit legal Madrid: DL M-990-2016, 475 exemplars, 155 exemplars venuts 2016

- S'han venut publicacions d'anys anteriors:
- Llibre "Embarquement visuel sur la nef des images oubliées. Musée Soulages - Rodez": 16 exemplars venuts 2016
- Llibre "La Cuisine Centre d’Art et de Design Château de Nègrepelisse": 35 exemplars venuts 2016 
- Llibre "Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes" (2ª tirada): 427 exemplars venuts 2016 
- Catàleg "Intangible tangible. RCR Arquitectes": 46 exemplars venuts 2016 
- Catàleg "Paper Papeles Papers. RCR Arquitectes": 34 exemplars venuts 2016 
- DVD "Barberi me liquefecit" Documental sobre la història de Barberí 1 exemplar venut en 2016 

S'han venut un total de 926 llibres i 1 DVD. L'import de les vendes de publicacions durant l'exercici referit en aquesta memòria ascendeix a 9.936,27€ i les compres i les despeses a 2.188,68€.

- Activitat BEQUES/PREMIS:
Durant l’exercici 2016 s’ha treballat en l’esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici. No s’han considerat despeses associades a aquesta activitat.

- Activitat CURSOS:
Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge i de fotografia que té lloc a l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar RCR arquitectes ara fa 9 i 5 anys, respectivament.
Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les activitats que hi discorren en paral·lel, així com les portes obertes durant tot el mes.
La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per valor de 22.200,00€ i de subvencions per valor de 20.750,00€, sumant un total d’ingressos per 39.707,33€.

- Activitat BOTIGA:
Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius. És una activitat auxiliar i complementària d’escassa rellevància.
Se ha emprendido la edición de guías de arquitectura de RCR en la Garrotxa.
En l’exercici a què fa referència la present memòria s’ha preparat l’edició d'imants del Museo Soulages. S’ha venut 6.000 postals, 210 làmines , 111 quaderns i 800 imants.
El resultat ha estat positiu, s’ha facturat 8.492,03€ i les compres consumides han estat de 6.889,18€.

- Activitat PROJECTES:
De moment, tot i haver-hi moltes idees i propostes no s’ha endegat cap nou projecte.

- Activitat FONS:
Aquest any s'ha començat a treballar en com estructurar tot el fons generat pels Workshops a nivell digital per poder establir una plataforma de coneixement en xarxa.

- Activitat ESTRUCTURAL:
És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis professionals externs, desplaçaments i dietes.
Les despeses d’aquesta partida han estat de  3.941,7€.

 

Memòria d'Activitats de la Fundació 2015

01 Activitat de l’entitat

01.01 Identificació

L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol 795, l’esmentada escriptura va ser rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 128.

La seva inscripció però, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer del 2014 amb el número d’ inscripció 2809.

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’ OLOT (Girona), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel Règim Fiscal especial regulat en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres:

President: Sr. Ramon Folch Guillen
Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol
Vocals:
Sr. Ramon Vilalta Pujol en qualitat de representant de RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP
Sr. Joaquin de Trincheria Polo
Sra. Carme Pigem Barceló
Sr. Santiago Mercadé Vila
Sr. Josep Berga Vayreda
Sr. Eugeni Pons i Pau
Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

La Fundació té per objecte:

a)  Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.
b)  Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.
 
Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:
 
a)  Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b)  Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c)  Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.
d)  Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.

01.03 Activitat de l'entitat

Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació han estat les següents:

- Activitat MOSTRES:
Les mostres que s’han realitzat en l’exercici  a què fa referència la present memòria han estat les següents:

- MOSTRES: exposicions

- RCR Arquitectes. Creativitat compartida: 25-03-2015 / 13-09-2015 Exposició al Palau Robert, Barcelona (70.000 visitants)
- The intangible tangible. RCR Arquitectes: 01-04-2015 / 03-05-2015 Exposició a la House of Art, České Budějovice
- RCR Arquitectes: Papers:19-05-2015 / 13-09-2015 al Centre d'Arts Santa Mònica, Barcelona
- Carles Martí Arís: Traces: 03-08-2014 / 28-08-2014 Exposició homenatge a l'espai Barberí
- The intangible tangible. RCR Arquitectes: 09-11-2015 / 22-11-2015 Exposició a House of Oris, Zagreb

- MOSTRES: conferències

- Conferència Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa: 06-08-2015 Shared Landscapes a l'espai Barberí
- Conferència Hisao Suzuki: 18-08-2015 La luz mágica a l'espai Barberí
- Conferència Anna i Eugeni Bach: 19-08-2015 Elective affinities a l'espai Barberí
- Conferència Pedro Gadanho, conservador d'arquitectura del MoMA: 21-08-2015 Placing architecture / Displacing the architect a l'espai Barberí
- Conferència Josep Maria Montaner: 29-08-2015 RCR y paisaje: ecotopos y campos de cultivo, diagramas y atmósferas al Palau Robert

- MOSTRES: art
- Sismògraf: Cherepaka. Andréane Leclerc: 24,25-04-2015 Espectacle a l'Espai Barberí
- Sismògraf: Enformacions. Àngels Margarit: 20-08-2015 Taller de dansa, a l'Espai Barberí

- MOSTRES: altres
- Visites a l'espai Barberí i itineraris lliures i/o guiats 2015
- Conjunt de visites realitzades durant l'any i portes obertes el mes d'agost
- Visites guiades a les exposicions de Barcelona
- Visites concertades i visites obertes
- També s’ha organitzat la propera mostra itinerant que agrupa les dues exposicions del Palau Robert i de l’Arts Santa Mònica que començarà a exposar-se al Museu ICO de Madrid. S’ha establert conveni de col·laboració.

Per portar a terme aquesta activitat s’ha comptat amb convenis de col·laboració amb empreses per valor de 44.433,67€, subvencions per valor de 25.000,00€ i prestacions de serveis per valor de 10.410,58€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2015 han estat de 82.546,48€.


- Activitat PUBLICACIONS:
Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden distribuir/regalar com vendre. Al llarg de l’exercici 2015 l’activitat d’aquest epígraf ha estat la següent:

- Edicions:
- Llibre “Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes”  (2a. Impressió): ISBN 978-84-617-0222-0, Dipòsit legal Girona: GI-983-2014  /  DLE-20140819-50257, 2.500 exemplars, 963 exemplars venuts 2015
- Catàleg “Intangible Tangible / Nehmotné Hmotným. RCR Arquitectes”: ISBN 978-84-606-6905-0, Dipòsit legal Girona: GI 666-2015, 750 exemplars, 24 exemplars venuts 2015

- S’ha col·laborat en l’edició de les següents publicacions:
- Catàleg “Papers Papeles Papers. RCR Arquitectes”: ISBN: 978-84-606-9651-3 (RCR Bunka), Dipòsit legal Girona: DL Gi 1279-2015,1200 exemplars

- S’ha participat en l’edició de les següents publicacions:
- Llibre “Imperdibles de la Garrotxa. 17 obres de RCR Arquitectes”

I s’han venut de publicacions d’anys anteriors:
- Fulletó “Esquisses. Musée Soulages. Rodez. RCR Arquitectes”: 97 exemplars venuts 2015
- Llibre “Embarquement visuel sur la nef des images oubliées. Musée Soulages - Rodez”: 45 exemplars venuts 2015                                
- Llibre “La Cuisine Centre d’Art et de Design Château de Nègrepelisse”: 273 exemplars venuts 2015               

Per a dur a terme aquesta activitat s’ha comptat amb uns convenis de col·laboració per import de 8.750,00€  i s’han venut un total de 1.402 llibres per valor de 15.757,45€, les despeses imputables a aquesta activitat han estat de 13.671,82€.
 

- Activitat BEQUES/PREMIS:

Durant l’exercici 2015 s’ha treballat en  l’esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici.
No s’han considerat despeses associades a aquesta activitat.

- Activitat CURSOS:
Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge i de fotografia que té lloc a l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar RCR arquitectes ara fa 8 i 4 anys, respectivament.
Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les activitats que hi discorren en paral·lel, així com les portes obertes durant tot el mes.
S’ha col·laborat en la jornada de debat “Focus d'infiltració: Visions i reptes de l'arquitectura catalana i contemporània” amb Arts Santa Mònica i focus Engelhorn a caves Bell-lloc, Palamós.
La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per valor de 19.425€ i de subvencions per valor de 25.750,00€, sumant un total d’ingressos per 45.175,00€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta activitat han estat de 27.082,55€.

- Activitat BOTIGA:
Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius. És una activitat auxiliar i complementària d’escassa rellevància.
En l’exercici a què fa referència la present memòria s’ha preparat l’edició de làmines i el quadern del museu Soulages per a completar l’oferta de postals. S’ha venut 6.350 postals, 108 làmines i 258 quaderns. I es continua preparant l’edició d’imants.
El resultat ha estat positiu, s’ha facturat 7.005,96€ i les compres consumides han estat de 1.136,41€.

- Activitat PROJECTES:
De moment, tot i haver-hi moltes idees i propostes no s’ha endegat cap nou projecte.

- Activitat FONS:
Aquesta activitat que vol aplegar fons,  es dotarà  amb la donació dels drets patrimonials del Museu Soulages, per part dels seus autors, per tal de poder explotar i ajudar a la difusió d’imatge de qualitat del museu.

- Activitat ESTRUCTURAL:
És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis professionals externs, desplaçaments i dietes.
Les despeses d’aquesta partida han estat de 4.224,58€ i els ingressos de 714,00€.

 

Memòria d'Activitats de la Fundació 2014

01 Activitat de l'entitat

01.01 Identificació

L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol 795, l’esmentada escriptura va ser rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 128.

La seva inscripció però, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer del 2014 amb el número d’ inscripció 2809.

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’OLOT (GIRONA), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel Règim Fiscal especial regulat en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres:

President: Sr. José María Montaner Martorell
Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol
Vocals:    
Sr. Ramon Vilalta Pujol en calidad de representante de RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP
Sr. Ramon Folch Guillen
Sr. Joaquin de Trincheria Polo
Sr. Antoni de Pàdua Puigvert Romaguera
Sra. Carme Pigem Barceló
Sr. Santiago Mercadé Vila
Sr. Josep Berga Vayreda
Sr. Hisao Suzuki
Sr. Eugeni Pons i Pau
Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

La Fundació té per objecte:

a) Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.
b) Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.

Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:

a) Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b) Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c) Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.
d) Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.


01.03 Activitat de l'entitat


Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació, a part de la seva posta en marxa, han estat les següents:

- Activitat MOSTRES:
La mostra que s’ha organitzat ha estat l’exposició “ RCR arquitectes. Creativitat compartida” en col·laboració amb el Palau Robert de Barcelona i del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ha col·laborat en l’exposició “RCR arquitectes. Papers” al Arts Santa Mònica de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en la “RCR arquitectes.Tangible intangible” a la House of Art de Budweis a la República Txeca.
Ha facilitat visites a l’Espai Barberí, seu d’RCR arquitectes i ha endegat una web per a facilitar la construcció de qualitat en l’arquitectura www.fontdarquitectura.cat.
Per portar a terme aquesta activitat s’ha comptat amb convenis de col·laboració amb empreses per valor de 45.000,00€, subvencions per valor de 15.000,00€ i prestacions de serveis per valor de 3.780,00€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2014 han estat de 29.596,89€ amb previsió de destinar-hi 18.000,00€ en l’exercici 2015.

- Activitat PUBLICACIONS:
Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden distribuir/regalar com vendre.

En l’exercici a què fa referència la present memòria s’ha publicat "Musée Soulages. Conception", "Musée Soulages. Esquisses", "Musée Soulages. Embarquement visuel sur les nefs oubliées","Centre d'Art la Cuisine", "Daniel Terzano a Barberí, DVD Barberí. 

- Llibre "Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes"ISBN 978-84-617-0222-0Dipòsit legal Girona: GI-983-2014 / DLE-20140819-50257, 2.500 exemplars,
- Fulletó "Esquisses.Musée Soulages. Rodez. RCR Arquitectes", 500 exemplars
- Llibre "Embarquement visuel sur les nefs oubliées. Musée Soulages - Rodez", ISBN 978-84-617-0150-6, Dipòsit legal França: DLE-20140820-50431, 500 exemplars
- Llibre "La Cuisine Centre d?art et de Design. Château de Nègrepeisse"ISBN 978-84-617-3476-4, Dipòsit legal: GI-1997-2014 / FRBNF44341576, 750 exemplars
- Fulletó "09 exteriencia/cartografías". Instalación preparada y realitzada por Daniel Terzano en el Espai, Barberí. Agosto 2013, 140 exemplars
- DVD "Berberí me liquefecit". Documental sobre la història de Barberí, Dipòsit legal Girona: GI-1119-2013, 300 còpies

Per a dur a terme aquesta activitat s’ha comptat amb un conveni de col·laboració amb l’empresa francesa Lagarrigue per valor de 3.800,00€ i s’han venut llibres per valor de 21.972,62€. Els costos de les publicacions i la seva distribució han estat de 19.267,71€.

- Activitat BEQUES/PREMIS:
Durant l’exercici 2014 s’ha preparat l’esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici.
No s’han considerat despeses associades a aquesta activitat.

- Activitat CURSOS:
Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge i de fotografia que té lloc a l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar RCR arquitectes ara fa 7 i 3 anys, respectivament.
Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les activitats que hi discorren en paral·lel, així com les portes obertes durant tot el mes.
La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per valor de 33.440,00€ i de subvencions per valor de 33.000,00€, sumant un total d’ingressos per 66.440,00€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta activitat han estat de 30.590,77€.

Activitat BOTIGA:
Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius.
Enguany (2014) s’ha preparat l’edició de postals del museu Soulages. El resultat ha estat positiu per valor de 2.846,52€, amb la venda de 9.500 postals per valor de 5.130€ amb un cost de 2.283,48€. I es comença la preparació d’editar imants i llibretes.

- Activitat PROJECTES:
De moment, tot i haver-hi moltes idees i propostes no s’ha endegat cap nou projecte.

- Activitat FONS:
Aquesta activitat que vol aplegar fons, es dotarà amb la donació dels drets patrimonials del Museu Soulages, per part dels seus autors, per tal de poder explotar i ajudar a la difusió d’imatge de qualitat del museu.


- Activitat ESTRUCTURAL:
És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis professionals externs, desplaçaments i dietes.
Els ajuts atorgats a la Fundació provenen bàsicament de convenis de col·laboració i subvencions.