Les fundacions són entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general.

En Catalunya, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions. L'administració exerceix a través del Protectorat de fundacions el control sobre les fundacions per assegurar i contribuir al correcte exercici del dret de fundació i al compliment de les finalitats fundacionals.

RCR Bunka Fundació Privada presenta cada any les memòries anuals al Protectorat. Actualment estan dipositades les corresponents als anys 2014 i 2015. La memòria anual 2016 està en fase de redacció.

 

Memòria d'Activitats de la Fundació 2015

01 Activitat de l’entitat

01.01 Identificació

L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol 795, l’esmentada escriptura va ser   rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari  d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 128.

La seva inscripció però, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer del 2014 amb el número d’ inscripció 2809.

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’ OLOT (Girona), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel Règim Fiscal especial regulat en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres:

President: Sr. Ramon Folch Guillen
Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol
Vocals:
Sr. Ramon Vilalta Pujol en qualitat de representant de RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP
Sr. Joaquin de Trincheria Polo
Sra. Carme Pigem Barceló
Sr. Santiago Mercadé Vila
Sr. Josep Berga Vayreda
Sr. Eugeni Pons i Pau
Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

La Fundació té per objecte:

a)  Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.
b)  Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.
 
Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:
 
a)  Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b)  Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c)  Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.
d)  Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.

01.03 Activitat de l'entitat

Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació han estat les següents:

- Activitat MOSTRES:

Les mostres que s’han realitzat en l’exercici  a què fa referència la present memòria han estat les següents:

- MOSTRES: exposicions

RCR Arquitectes. Creativitat compartida
25-03-2015 / 13-09-2015 Exposició al Palau Robert, Barcelona (70.000 visitants)

The intangible tangible. RCR arquitectes
01-04-2015 / 03-05-2015 Exposició a la House of Art, České Budějovice

RCR Arquitectes: Papers
19-05-2015 / 13-09-2015 al Centre d'Arts Santa Mònica, Barcelona

Carles Martí Arís: Traces
03-08-2014 / 28-08-2014 Exposició homenatge a l'espai Barberí

The intangible tangible. RCR arquitectes
09-11-2015 / 22-11-2015 Exposició a House of Oris, Zagreb

- MOSTRES: conferències

Conferència Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa
06-08-2015 Shared Landscapes a l'espai Barberí

Conferència Hisao Suzuki
18-08-2015 La luz mágica a l'espai Barberí

Conferència Anna i Eugeni Bach
19-08-2015 Elective affinities a l'espai Barberí

Conferència Pedro Gadanho, conservador d'arquitectura del MoMA
21-08-2015 Placing architecture / Displacing the architect a l'espai Barberí

Conferència Josep Maria Montaner
29-08-2015 RCR y paisaje: ecotopos y campos de cultivo, diagramas y atmósferas al Palau Robert

- MOSTRES: art

Sismògraf: Cherepaka. Andréane Leclerc
24,25-04-2015 Espectacle a l'Espai Barberí

Sismògraf: Enformacions. Àngels Margarit
20-08-2015 Taller de dansa, a l'Espai Barberí

- MOSTRES: altres

Visites a l'espai Barberí i itineraris lliures i/o guiats 2015
Conjunt de visites realitzades durant l'any i portes obertes el mes d'agost
Visites guiades a les exposicions de Barcelona
Visites concertades i visites obertes
També s’ha organitzat la propera mostra itinerant que agrupa les dues exposicions del Palau Robert i de l’Arts Santa Mònica que començarà a exposar-se al Museu ICO de Madrid. S’ha establert conveni de col·laboració.

Per portar a terme aquesta activitat s’ha comptat amb convenis de col·laboració amb empreses per valor de 44.433,67€, subvencions per valor de 25.000,00€ i prestacions de serveis per valor de 10.410,58€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2015 han estat de 82.546,48€.

- Activitat PUBLICACIONS:

Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden distribuir/regalar com vendre. Al llarg de l’exercici 2015 l’activitat d’aquest epígraf ha estat la següent:

- Edicions:

Llibre “Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes”  (2a. Impressió)
ISBN 978-84-617-0222-0
Dipòsit legal Girona: GI-983-2014  /  DLE-20140819-50257
2.500 exemplars
963 exemplars venuts 2015
 
Catàleg “Intangible Tangible / Nehmotné Hmotným. RCR Arquitectes”
ISBN 978-84-606-6905-0
Dipòsit legal Girona: GI 666-2015
750 exemplars
24 exemplars venuts 2015

- S’ha col·laborat en l’edició de les següents publicacions:

Catàleg “Papers Papeles Papers. RCR Arquitectes”
ISBN: 978-84-606-9651-3 (RCR Bunka)
Dipòsit legal Girona: DL Gi 1279-2015
1200 exemplars

- S’ha participat en l’edició de les següents publicacions:

Llibre “Imperdibles de la Garrotxa. 17 obres de RCR Arquitectes”

I s’han venut de publicacions d’anys anteriors:
 
Fulletó “Esquisses. Musée Soulages. Rodez. RCR Arquitectes”:
97 exemplars venuts 2015
 
Llibre Embarquement visuel sur la nef des images oubliées. Musée Soulages - Rodez”:
45 exemplars venuts 2015                                
 
Llibre La Cuisine Centre d’Art et de Design Château de Nègrepelisse”:
273 exemplars venuts 2015               

Per a dur a terme aquesta activitat s’ha comptat amb uns convenis de col·laboració per import de 8.750,00€  i s’han venut un total de 1.402 llibres per valor de 15.757,45€, les despeses imputables a aquesta activitat han estat de 13.671,82€.

- Activitat BEQUES/PREMIS:

Durant l’exercici 2015 s’ha treballat en  l’esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici.

No s’han considerat despeses associades a aquesta activitat.

- Activitat CURSOS:

Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge i de fotografia que té lloc a l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar RCR arquitectes ara fa 8 i 4 anys, respectivament.

Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les activitats que hi discorren en paral·lel, així com les portes obertes durant tot el mes.

S’ha col·laborat en la jornada de debat “Focus d'infiltració: Visions i reptes de l'arquitectura catalana i contemporània” amb Arts Santa Mònica i focus Engelhorn a caves Bell-lloc, Palamós.

La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per valor de 19.425€ i de subvencions per valor de 25.750,00€, sumant un total d’ingressos per 45.175,00€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta activitat han estat de 27.082,55€.

- Activitat BOTIGA:

Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius. És una activitat auxiliar i complementària d’escassa rellevància.

En l’exercici a què fa referència la present memòria s’ha preparat l’edició de làmines i el quadern del museu Soulages per a completar l’oferta de postals. S’ha venut 6.350 postals, 108 làmines i 258 quaderns. I es continua preparant l’edició d’imants.

El resultat ha estat positiu, s’ha facturat 7.005,96€ i les compres consumides han estat de 1.136,41€.

- Activitat PROJECTES:

De moment, tot i haver-hi moltes idees i propostes no s’ha endegat cap nou projecte.

- Activitat FONS:

Aquesta activitat que vol aplegar fons,  es dotarà  amb la donació dels drets patrimonials del Museu Soulages, per part dels seus autors, per tal de poder explotar i ajudar a la difusió d’imatge de qualitat del museu.

- Activitat ESTRUCTURAL:

És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis professionals externs, desplaçaments i dietes.

Les despeses d’aquesta partida han estat de 4.224,58€ i els ingressos de 714,00€.

 

Memòria d'Activitats de la Fundació 2014

01 Activitat de l'entitat

01.01 Identificació

L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol 795, l’esmentada escriptura va ser rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 128.

La seva inscripció però, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer del 2014 amb el número d’ inscripció 2809.

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’OLOT (GIRONA), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel Règim Fiscal especial regulat en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres:

President: Sr. José María Montaner Martorell
Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol
Vocals:    
Sr. Ramon Vilalta Pujol en calidad de representante de RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP
Sr. Ramon Folch Guillen
Sr. Joaquin de Trincheria Polo
Sr. Antoni de Pàdua Puigvert Romaguera
Sra. Carme Pigem Barceló
Sr. Santiago Mercadé Vila
Sr. Josep Berga Vayreda
Sr. Hisao Suzuki
Sr. Eugeni Pons i Pau
Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

La Fundació té per objecte:

a) Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general.
b) Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.

Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, organitzar i participar en les activitats següents:

a) Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b) Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c) Fòrums, seminaris, tallers, cursos, laboratoris, conferències, col·loquis, debats i taules rodones.
d) Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que participin de les finalitats d’aquesta.


01.03 Activitat de l'entitat


Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació, a part de la seva posta en marxa, han estat les següents:

- Activitat MOSTRES:

La mostra que s’ha organitzat ha estat l’exposició “ RCR arquitectes. Creativitat compartida” en col·laboració amb el Palau Robert de Barcelona i del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Ha col·laborat en l’exposició “RCR arquitectes. Papers” al Arts Santa Mònica de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en la “RCR arquitectes.Tangible intangible” a la House of Art de Budweis a la República Txeca.

Ha facilitat visites a l’Espai Barberí, seu d’RCR arquitectes i ha endegat una web per a facilitar la construcció de qualitat en l’arquitectura www.fontdarquitectura.cat.

Per portar a terme aquesta activitat s’ha comptat amb convenis de col·laboració amb empreses per valor de 45.000,00€, subvencions per valor de 15.000,00€ i prestacions de serveis per valor de 3.780,00€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2014 han estat de 29.596,89€ amb previsió de destinar-hi 18.000,00€ en l’exercici 2015.

- Activitat PUBLICACIONS:

Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden distribuir/regalar com vendre.

En l’exercici a què fa referència la present memòria s’ha publicat “Musée Soulages. Conception”, “Musée Soulages. Esquisses”, “Musée Soulages. Embarquement visual sur les nefs oubliées”, “Centre d’Art la Cuisine”, “Daniel Terzano a Barberí”, DVD Barberí.

Llibre “Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes
ISBN 978-84-617-0222-0
Dipòsit legal Girona: GI-983-2014 / DLE-20140819-50257
2.500 exemplars

Fulletó “Esquisses. Musée Soulages. Rodez. RCR Arquitectes
500 exemplars

Llibre “Embarquement visuel sur la nef des images oubliées. Musée Soulages - Rodez
ISBN 978-84-617-0150-6
Dipòsit legal França: DLE-20140820-50431
500 exemplars

Llibre “La Cuisine Centre d’Art et de Design Château de Nègrepelisse"
ISBN 978-84-617-3476-4
Dipòsit legal: GI-1997-2014 / FRBNF44341576
750 exemplars

Fulletó “09 experiencia/cartografías” Instalación preparada y realitzada por Daniel Terzano en el Espai
Barberí. Agosto 2013
140 exemplars

DVD “Barberí me liquefecit” Documental sobre la història de Barberí
Dipòsit legal Girona: GI-1119-2013
300 còpies

Per a dur a terme aquesta activitat s’ha comptat amb un conveni de col·laboració amb l’empresa francesa Lagarrigue per valor de 3.800,00€ i s’han venut llibres per valor de 21.972,62€. Els costos de
les publicacions i la seva distribució han estat de 19.267,71€.

- Activitat BEQUES/PREMIS:

Durant l’exercici 2014 s’ha preparat l’esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici.

No s’han considerat despeses associades a aquesta activitat.


- Activitat CURSOS:

Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge i de fotografia que té lloc a l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar RCR arquitectes ara fa 7 i 3 anys, respectivament.

Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les activitats que hi discorren en paral·lel, així com les portes obertes durant tot el mes.

La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per valor de 33.440,00€ i de subvencions per valor de 33.000,00€, sumant un total d’ingressos per
66.440,00€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta activitat han estat de 30.590,77€.

Activitat BOTIGA:

Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius.

Enguany (2014) s’ha preparat l’edició de postals del museu Soulages. El resultat ha estat positiu per valor de 2.846,52€, amb la venda de 9.500 postals per valor de 5.130€ amb un cost de 2.283,48€. I es comença la preparació d’editar imants i llibretes.

- Activitat PROJECTES:

De moment, tot i haver-hi moltes idees i propostes no s’ha endegat cap nou projecte.


- Activitat FONS:

Aquesta activitat que vol aplegar fons, es dotarà amb la donació dels drets patrimonials del Museu Soulages, per part dels seus autors, per tal de poder explotar i ajudar a la difusió d’imatge de qualitat del museu.


- Activitat ESTRUCTURAL:

És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis professionals externs, desplaçaments i dietes.


Els ajuts atorgats a la Fundació provenen bàsicament de convenis de col·laboració i subvencions.